Herb Gminy
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Znajdujesz się w: Strona główna / Jednostki organizacyjne / Klub Integracji Społecznej
Licznik odwiedzinJesteś 0707839 osobą,
która odwiedza nasz portal

Klub Integracji Społecznej

 

Klub Integracji Społecznej w Gminie Barciany

Klub Integracji Społecznej powstał jako rozszerzenie działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcianach zmierzających do zmniejszenia stopy bezrobocia w gminie Barciany. KIS w Barcianach rozpoczął swoją działalność 1.01.2005 roku.

Podstawowym celem prowadzenia przez GOPS w Barcianach Klubu Integracji Społecznej jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest on realizowany przez wiele kompleksowych działań zmierzających do zapewnienia osobom zagrożonym wykluczeniem bezpieczeństwa socjalnego, aktywizację zawodową i pomoc w osobistym rozwoju.

Celem jest także edukacja ułatwiająca osiągnięcie samodzielności ekonomicznej przez zatrudnienie.

KIS udziela wsparcia dla integrowania się grup i osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych. Jest otwarty na problemy środowiska. Pomaga samoorganizować się ludziom w grupy, podejmować wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej, w tym zmierzające do tworzenia własnych miejsc pracy.

Klub Integracji Zawodowej zakłada przede wszystkim przeciwdziałanie negatywnym skutkom bezrobocia, ograniczenie niepożądanych zjawisk społecznych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, realizację zadania własnego gminy tj. pracy socjalnej poprzez pomoc osobom w odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.

KIS to jednostka, której celem jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy.

W 2006 roku KIS w Barcianach ukończyło 27 osób. Z tej grupy 20 osób zostało zatrudnionych na umowę o prace na czas określony. Większość z nich podjęła pracę
w ramach robót publicznych czy też prac interwencyjnych organizowanych w Barcianach.

KIS jest oparty na następujących aktach prawnych:

 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym – Dz.U.122 2003 poz.1143; Dz.U.69 2004 poz. 624; Dz.U..99 2004 poz. 1001 (kluby integracji społecznej i ich zadania, ośrodki pomocy społecznej jako organizator klubów integracji społecznej oraz robót publicznych)
 • Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o prawie spółdzielczym – Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz.1848 (zakładanie spółdzielni socjalnych)
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – Dz.U.64 2004, poz. 593, Dz.U.99 2004, poz. 1001 (m.in. strategia rozwiązywania problemów społecznych, tworzenie ośrodków wsparcia, kontrakt, rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy)
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (partnerstwo, aktywizacja społeczna i zawodowa)
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – Dz.U.147 2002 poz. 1231; Dz.U.167 2002 poz.1372;Dz.U.80 2003 poz.719 (m.in. finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem lub likwidacją skutków nadużywania alkoholu)
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz.U.96 2003 poz.873 (wolontariat)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne – Dz.U. Nr 161, poz.1683,.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy – Dz. U. Nr 185, poz.1912,
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego – Dz.U.Nr 219, poz. 2222

W ramach istnienia Klubu Integracji Społecznej w Barcianach, który działa na bazie pomieszczeń Gminnego Centrum Informacji, skupiają się trzy główne obszary działań:

Pośrednictwo pracy:

Obejmuje zajęcia dla bezrobotnych w celu nabycia umiejętności poszukiwania i pozyskiwania zatrudnienia. Po zgłoszeniu się osoba dokona niezbędnych formalności, tj.: wypełni kwestionariusz osobowy, po czym zostanie zarejestrowana na liście osób poszukujących pracy.

Na bieżąco tworzona jest komputerowa BAZA BEZROBOTNYCH, za pomocą której można zawsze zajrzeć do kwalifikacji oraz oczekiwań klientów.

Działalność grupowa:

Cała grupa bierze czynny udział w cyklu spotkań mających na celu przygotowanie uczestników zajęć do intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy, przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, pisania swojego życiorysu, podania o pracę.

Wszystkie grupy uczestniczące mają prawo do korzystania z innych ofert np. poszukiwania samodzielnie zatrudnienia przez Internet lub ogłoszenia prasowe, korzystania z uzyskanych adresów i telefonów organizacji działających na terenie gminy, powiatu, województwa, informacji o przysługujących im świadczeniach i prawach. Odbywają się także konsultacje indywidualne ze specjalistami – psychologiem, prawnikiem w miarę potrzeb i wyłaniających się problemów w trakcie spotkań.

Działalność w zakresie poradnictwa życiowego:

Dla osiągnięcia ostatecznego rezultatu, jakim jest ograniczenie bezrobocia, a zwłaszcza bezrobocia długotrwałego, niezbędna jest aktywizacja zarówno w systemie zawodowym jak i społecznym naszych klientów. Najbardziej są tu potrzebni przede wszystkim psycholog i prawnik. W miarę potrzeb na bieżąco rozmawiają z uczestnikami KIS pracownicy socjalni, którzy najlepiej orientują się w sytuacji życiowej klientów GOPS.

W ramach KIS należy zająć się przede wszystkim:

 • Poradnictwem psychologicznym – (indywidualne rozmowy i porady w sytuacjach kryzysowych, pomoc w rozwiązywaniu rodzinnych konfliktów i problemów, zapobieganie i przeciwdziałanie poczuciu rezygnacji, zniechęcenia, apatii jako postawy wobec sytuacji bezrobocia, pomoc w budowaniu wysokiej samooceny);
 • Poradnictwem prawnym – (pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów
  z prawem, udzielanie pomocy w wypełnianiu wszelkich prawnych formalności (wniosków, druków, pism)
 • Pracą socjalną – (udzielanie wszelkich informacji na temat możliwości uzyskania pomocy w konkretnych problemach, a także kierowanie do poszczególnych poradni
  w zależności od sytuacji;
 • Poradnictwem zawodowym – (kierowanie podopiecznych na konkretne szkolenia, kursy, biorąc pod uwagę indywidualne umiejętności, wykształcenie, możliwości.

W tym celu potrzebne są zajęcia z komunikacji społecznej, wzmacnianie samooceny
i poczucia własnej wartości, radzenie sobie ze stresem i przezwyciężanie problemów życiowych, nauka obierania sobie celów i sposobów ich realizacji.

Podczas trwania zajęć w KIS prowadzone są zajęcia obejmujące również edukacje personalną i zawodową uczestników umożliwiającą:

 • Nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy
 • Nabycie umiejętności przygotowania CV, listu motywacyjnego, pisania pism urzędowych i podań
 • Wzmacniania motywacji do aktywności zawodowej
 • Zapoznanie z podstawami prawa: pracy, działalności gospodarczej, administracyjnej, przepisów BHP i p.poż
 • nauka autoprezentacji, symulowane rozmowy kwalifikacyjne z pracodawcą
 • opanowanie podstawowych technik manipulacji i mediacji
 • praca nad zmiana postaw i wartości w odniesieniu do pracy zawodowej (nauka poprawnych zachowań w miejscu pracy).

 

Uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej

Według art.. 14 u t. 3 ustawy o zatrudnieniu socjalnym uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej jest dowolne.

Generalnie do klubu powinny być skierowane wszystkie osoby, którym zgodnie z ustawą należy pomagać w readaptacji zawodowej, społecznej i rodzinnej. Naborem uczestników oprócz koordynatora zajmuje się pracownik socjalny, który przeprowadza wywiad środowiskowy i podejmuje wstępną decyzję o skierowaniu danej osoby.

Do Klubu skierować może również, zakład lecznictwa odwykowego, PCPR, Powiatowy Urząd Pracy, organizacja pozarządowa.

Przede wszystkim w KIS powinny uczestniczyć między innymi:

 • osoby wykluczone i marginalizowane społecznie, w tym:
 • osoby bezrobotne, w szczególności długotrwale,
 • osoby niepełnosprawne,
 • wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych
 • osoby uzależnione po okresie leczenia odwykowego
 • osoby samotnie wychowujące dzieci
 • osoby bezdomne i zagrożone utratą mieszkań
 • osoby opuszczające zakłady karne

Najważniejsze zasady, dzięki którym buduje się współpracę w KIS:

1) PIERWSZY KONTAKT – przyjmujemy z serdecznością każdą osobę. Należy jasno określić kim jesteśmy, co będziemy wspólnie robić i w jaki sposób. Unikniemy w ten sposób ewentualnych nieporozumień (możemy spotkać się z dystansem uczestników, którzy mogą spodziewać się, że ich sprawa nie będzie załatwiona należycie – należy starać się przełamać ich naturalną nieufność).

2) AKTYWNE SŁUCHANIE – oddajemy duży czas do dyspozycji kandydata na uczestnika w KIS – to wielka siła. Człowiek bez pracy, wykluczony ze społeczeństwa potrzebuje, by poświęcić mu czas, wysłuchać go, zrozumieć jego sytuację, mieć czas na indywidualną diagnozę. Z reguły osoby z historią potrzebują się po prostu „wygadać”.

3) OCENA SYTUACJI – osoby zagrożone wykluczeniem, to osoby potrzebujące wsparcia. Robimy wszystko by zrozumiały, że jesteśmy tu po to, aby połączyć wspólne siły. Czas spędzony m.in. na słuchaniu jest sposobem na wychwycenie istoty problemu. Hamulca, który przeszkadza w powrocie do życia w społeczeństwie, w powrocie do pracy. Często hamulcami są problemy rodzinne, mieszkaniowe, kłopoty zdrowotne.

4) TOWARZYSZENIE I WSPARCIE – oddajemy do dyspozycji klubowiczów nasze kompetencje i narzędzia, z których mogą korzystać. Trzeba pozwolić każdemu z osobna stać się na nowo panem jego przyszłości, nie załatwiać za niego wszystkich problemów, ale mu towarzyszyć.

W/w działania powinny być stosowane szczególnie do nowoprzybyłych, a także nie należy zapominać o stałych, czy byłych uczestnikach KIS.

Dnia 10 maja 2007 roku między Gminą Barciany a Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej została podpisana umowa na dofinansowanie realizacji projektu związanego z utworzeniem i funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej, w ramach konkursu „Klub Integracji Społecznej w gminie wiejskiej”

Dnia 31 maja w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Barcianach odbyło się pierwsze spotkanie otwierające Klub Integracji Społecznej. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach otrzymania dofinansowania z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na projekt pt. „Klub Integracji Społecznej w środowisku wiejskim” w ramach Programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”.

W spotkaniu uczestniczyło 16 Pań zaproszonych do udziału w projekcie.
Z beneficjentami rozmawiał Pan Wójt - Łukasz Wiśniewski, Pani Teresa Sawa - Kierownik GOPS, która jest kierownikiem projektu oraz pracownicy GCI Iwona Bepirszcz i Małgorzata Wołyniec - autorzy projektu.

Podczas spotkania zostały omówione główne cele projektu, okres realizacji projektu oraz tematyka zajęć. Wszystkie obecne Panie zgłosiły chęć uczestnictwa w projekcie. Realizacja zajęć rozpoczyna się od lipca 2007 roku.

INTERmedi@
Baner
19 sierpnia 2017
poprzedni miesiąc następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Emilii, Julinana, Konstancji
Urząd Gminy Barciany, ul. Szkolna 3, 11-410 Barciany, pow. kętrzyński, woj. warmińsko-mazurskie
tel.: 89 7531003, fax: 89 7531311, email: sekretariat@barciany.pl, http://www.barciany.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional    Poprawny arkusz CSS    Poprawne kodowanie UTF-8 projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij